Header_1920_04.jpg Header_1920_05.jpg Header_1920_02.jpg Header_1920_06.jpg Header_1920_03.jpg Header_1920_01.jpg Header_1920_11.jpg Header_1920_10.jpg Header_1920_09.jpg Header_1920_08.jpg Header_1920_07.jpg

Contributie seizoen 2021-2022

Senioren / Veteranen  basiscontributie  €         443,00
Teamcontributie senioren/veteranen per team  €      5.400,00
Teamcontributie senioren/veteranen per lid  €         100,00
Jonge senioren (18-27 jaar)  €         195,00
Trimlid

OldStars Walking Hockey (55+)

 €         222,00

 €         150,00 
Complexbijdrage per lid

 €            20,00

 
Jeugd A t/m D  (10-17 jaar) 
 


 €         450,00
E-jeugd (8-9 jaar)  €         405,00
F-jeugd (7 jaar)  €         270,00
Kabouters/Benjamini's (5-6 jaar)  €         157,00
Toeslag A1, B1, C1, D1 €         135,00
Toeslag C2, D2 €           90,00
Entreegeld (eenmalig)    Jeugd (vanaf E-jeugd t/m B-jeugd) €         279,00
Familielidmaatschap (vanaf 4 leden/korting per lid)   

Loyaliteitspremie (per kind)
Loyaliteitspremie (maximaal per adres)
€           44,00

€             50,00
€           100,00
Zaalhockey A t/m D jeugd  €         132,00
Zaalhockey E jeugd  €         119,00
Zaalhockey F jeugd

Zaalhockey Toeslag A1, B1, C1, D1
 €         107,00

 €           61,00
Zaalhockey Senioren met training  €           97,00
Zaalhockey Senioren zonder training  €           41,00
Niet spelend lid  €         150,00
Donateur  €         100,00

Contributienota

De contributienota wordt verzonden op of rond 2 juli 2021.


Automatische Incasso Overeenkomst

Het bestuur heeft in 2011 de verplichting voor alle leden ingesteld om een incassomachtiging voor contributie te verstrekken. Conform Huishoudelijk Reglement wordt indien géén incasso machtiging is afgegeven € 50,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 


De automatische incasso van de contributie voor 2021-2022 zal plaatsvinden op of rond 5 juli 2021. De ledenadministratie: [email protected] stuurt u op verzoek een machtigingsformulier voor automatische incasso toe. De automatische incasso ontslaat het lid niet van de plicht om zorg te dragen voor voldoende saldo en te controleren of de contributie daadwerkelijk wordt afgeschreven. Indien de betaling gestorneerd wordt, wordt verwacht dat het lid zo spoedig mogelijk zorg draagt voor betaling.


Betaling nota's

Voor leden die hun contributie zelf overmaken dient de betaling uiterlijk op 5 juli 2021 bijgeschreven te zijn op rekening NL52ABNA0409610739 t.n.v. LMHC te Laren (onder vermelding van lid- en notanummer).


Overige bepalingen

Voor toeslagen eerstelijns/opleidingsteams en zaalhockey worden later in het verenigingsjaar aparte nota’s verstuurd. In bijzondere gevallen wordt betaling in drie termijnen toegestaan. Hiertoe dient een verzoek aan de penningmeester gericht te worden via de ledenadministratie: [email protected]


Te late betaling

Bij leden voor wie de automatische incasso is geweigerd of gestorneerd wordt een aanmaning verzonden en een nieuwe incassopoging ondernomen in augustus 2021. Mocht deze incassopoging weer niet slagen dan ontvangt het lid een tweede aanmaning, vermeerderd met € 10,00 administratiekosten waarbij het lid verzocht wordt zelf voor betaling binnen één week zorg te dragen. Als het lid weer in gebreke blijft wordt een derde aanmaning verstuurd vermeerderd met € 50,00 administratiekosten.

Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven en die niet tijdig hebben betaald ontvangen een aanmaning om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen vóór 15 augustus 2021. Als ook dan geen betaling is ontvangen volgt een tweede aanmaning vermeerderd met € 10,00 administratiekosten. Als het lid weer in gebreke blijft wordt een derde aanmaning verstuurd vermeerderd met € 50,00 administratiekosten.

Leden die na 1 november van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributie-verplichting hebben voldaan, kunnen met onmiddellijke ingang geschorst worden door het bestuur. De betreffende leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij hun contributie-verplichting, inclusief de administratiekosten, hebben voldaan. Voor leden die tijdig een betalingsregeling met de penningmeester hebben afgesproken geldt deze datum niet en vervallen de administratiekosten.

 
Sponsors
ZH1 - Huizen
zondag 12-12 uit om 14:40 info
ZD1 - Almeerse
zondag 12-12 uit om 11:20 info
Agenda
9-12 Borrel Ter Gooi ziekenhuis
13-12 Bestuursvergadering
16-12 Besloten feest
27-12 Nationale Sportkampen, zaalhockey...


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Berry Diepeveen
Victor van Eekelen
Philippa (Pippa) Kneepkens
Diana van Oosterhout
Boyd Sleeman
Hans Teuns